جاماندان از کاروان عشاق شده حکایت همیشگی من و ارباب......